• en
  • pl
Bramka

WAŻNE INFORMACJE

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEDSTAWIONYMI PONIŻEJ INFORMACJAMI.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii.

W dniu 12 października 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego, zatwierdziła prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”), sporządzony w związku z (A) publiczną sprzedażą nie więcej niż 6.150.000 akcji serii B, (B) publiczną subskrypcją nie więcej niż 500.000 nowo emitowanych akcji serii C oraz (C) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6.490.000 akcji istniejących, jak również nie więcej niż 500.000 nowo emitowanych akcji serii C oraz nie więcej niż 500.000 praw do nowych akcji Spółki („Prospekt”).

Prospekt wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, w szczególności z czynnikami ryzyka opisanymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” Prospektu, a także z warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące akcji Spółki powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu. Za wyjątkiem Prospektu wszelkie informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki lub samej Spółki mają charakter promocyjny.

Oferta publiczna akcji Spółki, której dotyczy Prospekt jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza jej granicami Prospekt nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek akcji Spółki.

Zamieszczone na stronie informacje i dokumenty w żadnym wypadku nie powinny w całości ani w części stanowić, ani nie mogą być rozumiane jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagały rejestracji.

Ani Prospekt, ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zm., i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii).

Dokumenty, do których uzyskano dostęp przez Internet mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i przeanalizować je w całości.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych jurysdykcji, które mogą się do niego stosować.

Spółka lub podmioty zaangażowane w ofertę publiczną akcji Spółki nie są i nie będą odpowiedzialne za posiadanie lub rozpowszechnianie Prospektu, bądź jakiegokolwiek innego materiału ofertowego dotyczącego Spółki w żadnej jurysdykcji innej niż Polska. Uzyskanie dostępu do Prospektu nie upoważnia do przekazania Prospektu innym osobom.

Poprzez wybór przycisku „AKCEPTUJĘ” poniżej, potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z niniejszym zastrzeżeniem, w pełni je zrozumieli, wyrażają Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia, oraz że wchodzą Państwo na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie. Uzyskiwanie dostępu oraz zapoznawanie się z treścią dokumentów zamieszczonych na następnej stronie niezgodnie z powyższym oświadczeniem może stanowić naruszenie przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi w niektórych jurysdykcjach.

Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na powyższe ograniczenia albo materiały zamieszczone na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tę stronę internetową poprzez wybranie przycisku „NIE AKCEPTUJĘ”.

AKCEPTUJĘ

NIE AKCEPTUJĘ