Pomiń menu
Logo Artifex Mundi

Polityki i regulaminy

Polityka prywatności

Polityka Prywatności strony internetowej ARTIFEX MUNDI S.A. znajdującej się pod adresem www.artifexmundi.com

Ponieważ ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna, my, ARTIFEX MUNDI S.A., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Tarasa Szewczenki 8b, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000599733, NIP 6482765128, chcemy poinformować Cię o zasadach zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych.

Zakres

Zbieranie, przetwarzanie (obejmuje przechowywanie, modyfikowanie, przesyłanie, blokowanie i usuwanie) i wykorzystywanie danych odbywa się zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe są gromadzone tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wymagane do świadczenia usługi. W żadnym przypadku zgromadzone dane nie zostaną sprzedane ani bezprawnie przekazane stronom trzecim z jakichkolwiek innych powodów.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, za pomocą których można zidentyfikować osobę, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny (np. PESEL), dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy; adres e-mail lub numer telefonu. Dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i przekazywane przez nas, o ile zezwala na to prawo lub użytkownicy wyrażają zgodę na zbieranie ich danych.

Możesz odwiedzić stronę ARTIFEX MUNDI S.A. www.artifexmundi.com bez podawania danych osobowych, jednak przechowujemy dane dostępowe bez osobistych referencji zwanych Cookies w celu ulepszenia naszych usług. Powyższe dane nie umożliwiają identyfikacji Twojej osoby.

W zakresie, w jakim Twoje dane nie są już wymagane do wyżej wymienionych celów, w tym do celów rozliczeniowych, podatkowych lub z innych powodów prawnych, zostaną one usunięte, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych.

Prawo do odwołania

W każdej chwili masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec złożenia, jak również prawo do przekazania danych.

Masz również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie określonego rodzaju danych osobowych.

Zgoda na udział w rekrutacji

Odwiedzając:

  1. https://www.artifexmundi.com/category/kariera/#oferty

możesz aplikować o pracę na określone stanowisko w ARTIFEX MUNDI S.A.. Aby to zrobić, musisz podać nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail i powód złożenia wniosku. Na tym etapie możesz złożyć swój życiorys. Jeśli chcesz to zrobić, wszystkie dane będą przetwarzane tylko w celach rekrutacji i do celów kontaktowych w związku z rekrutacją.

Zawsze możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów rekrutacji, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres help@artifexmundi.com, jednak dalsza rekrutacja bez tej zgody nie jest możliwa.

Zezwolenie na marketing elektroniczny- newsletter

W naszym newsletterze informujemy o nas i naszych ofertach, zmianach, promocjach, aktualizacjach gier, ankietach itp.

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, wymagamy od Ciebie podania prawidłowego adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i / lub czy jego właściciel zgadza się na otrzymywać biuletyn (np. Twoje imię). Po wstępnej subskrypcji otrzymasz od nas zwrotny e-mail, w odpowiedzi na który musisz potwierdzić chęć przystąpienia do newslettera.

Nie możesz subskrybować newslettera w imieniu osób trzecich.

Nasz newsletter jest obsługiwany przez GetResponse (https://www.getresponse.com/). Dane przekazane przy zapisywaniu się na newsletter są wykorzystywane i przesyłane wyłącznie w celu wysłania newslettera i będą przekazywane stronom trzecim (GetResponse) w celu prawidłowego wykonania usługi.

Po zapisaniu się do newslettera zapisujemy Twój adres IP dla. weryfikacja, czy podany został adres e-mail.

Dalsze dane nie są gromadzone.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie swoich danych, adresu e-mail i ich wykorzystania do wysyłki newslettera.

Cookies

Strony internetowe używają tzw. Ciasteczek. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Pliki cookie jako takie nie mogą służyć do identyfikacji użytkownika. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów.

W dowolnym momencie możesz usunąć pliki cookie, które już istnieją na twoim komputerze z dysku twardego.

Zasadniczo możesz także korzystać z witryn i uruchamiać gry bez plików cookie, jednak korzystanie z witryny i gier bez plików cookie może być możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

Access data (dane dostępowe)/server log files (pliki dziennika serwera)

My i / lub nasi dostawcy przestrzeni internetowej gromadzimy dane o każdym dostępie do naszych usług (w tym naszych witryn internetowych) (za pośrednictwem tzw. Plików dzienników serwera). Dane te obejmują nazwę wywoływanej strony internetowej, plik, datę i godzinę połączenia, przesyłany wolumin danych, komunikat potwierdzający pomyślne zakończenie pobierania, typ przeglądarki, jej wersję, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i żądający dostawca. Dane z dziennika wykorzystywane są wyłącznie do analiz statystycznych w celu obsługi, zabezpieczenia i optymalizacji oferty. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia plików dziennika, jeśli istnieją konkretne powody, aby podejrzewać nielegalne użycie. Dla tych celów używamy Google Analytics

Włączanie usług i treści stron trzecich

Jest możliwe, że treści stron trzecich (zwane dalej „dostawcami zewnętrznymi”), takie jak na przykład filmy lub grafiki z innych stron internetowych, są włączone do niniejszej strony. Zawsze zakłada to, że dostawcy zewnętrzni korzystają z adresu IP użytkownika, ponieważ nie mogliby bez niego przesłać zawartości do przeglądarki danego użytkownika. Tak więc adres IP jest niezbędny do prezentacji tych treści. Staramy się wykorzystywać tylko te treści, których dostawcy jedynie wykorzystują adres IP w celu dostarczenia treści. Jednak nie mamy żadnego wpływu, jeśli dostawca zewnętrzny zapisuje adres IP, np. do celów statystycznych. O ile taka okoliczność jest nam znana, informujemy o tym użytkowników

Ograniczona odpowiedzialność

Na naszych stronach odnosimy się do różnych stron podmiotów trzecich- dostawców zewnętrznych. Dostawcy zewnętrzni mają własne przepisy dotyczące ochrony danych. ARTIFEX MUNDI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za świadczenia osób trzecich w zakresie ochrony danych. Przed dalszymi działaniami powinieneś zapoznać się z regulacjami ochrony danych dostawców zewnętrznych.

Ochrona danych

Przetwarzamy zebrane informacje zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy danych oraz przepisów dotyczących ochrony danych i zostali odpowiednio poinstruowani

Prawo do informacji i cofnięcie zgody

Użytkownik ma prawo do bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych zapisanych u nas oraz, w stosownych przypadkach, do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych.

Wystarczy, że napisz e-mail na adres help@artifexmundi.com, zawierający informacje: adres e-mail, który zarejestrowałeś, adres strony internetowej lub grę, na którą zapisałeś się w wyżej wymienionym e-mailu lub kliknij link „Wypisz się” na dole każdej otrzymanej wiadomości z biuletynu.

W zakresie, w jakim przetwarzanie twoich danych osobowych odnosi się do zgody udzielonej przez ciebie, a nie na podstawie umów lub podstaw prawnych, możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych na przyszłość.

Koszty inne niż koszty transmisji zgodnie ze stawkami podstawowymi (tj. Koszty Twojego Internetu, poczty elektronicznej, telefonu komórkowego lub połączenia telefonicznego) nie są ponoszone w przypadku rezygnacji z subskrypcji biuletynu lub dostarczania poczty e-mail.

Serwis odpowiedzialny za ochronę danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, informacji (w tym dostępu do danych osobowych, poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przesyłania danych, a także prawa do przesyłania danych), prosimy o kontakt nas: help@artifexmundi.com

Updates

Aktualizujemy niniejszą Politykę prywatności regularnie i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej zmian.

Dlatego powinieneś regularnie sprawdzać, czy dostępna jest nowa wersja.